Företagspolicy (2018-11-02)

Policy för Umeå Eltaxi AB

Följande policys har beslutats att gälla hos Umeå Eltaxi AB. Detta för att värna om våra anställda och våra kunder.

Arbetsmiljöpolicy

Vår personal och deras kreativitet är vår största resurs. För att ta tillvara denna resurs krävs ett gott arbetsmiljöarbete som främjar en god fysik och psykosocial miljö.

En god arbetsmiljö är även ett viktigt konkurrensmedel i kampen om kompetent arbetskraft.

Vårt arbetsmiljöarbete utgår från lagar och regler på arbetsmarknaden. Det förutsätter ett aktivt deltagande från alla anställda. Avdelningschefer har ett regelmässigt ansvar för att miljöarbetet planeras och organiseras så att det blir en del av den löpande verksamheten på Umeå Eltaxi AB.

Trafiksäkerhetspolicy

Umeå Eltaxi AB har som målsättning att alltid utföra de för kunden mest effektiva och transportsäkra transportlösningarna.

Vi arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten skall höjas. Vi skall inte bara vara goda föredömen i trafiken utan även ta vårt ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål skall nås.

Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan även de som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Alla chaufförer och medarbetare skall uppträda på ett sådant sätt i trafiken att Umeå Eltaxi AB av allmänheten uppfattas som en säker och trygg leverantör.

Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Samtliga medarbetare åtar sig att följa följande punkter:

Bilbälten

Alla på Umeå Eltaxi AB använder bilbälte. Chauffören skall också verka för att dennes passagerare också använder bilbälte. Detta är den billigaste livförsäkringen för dig som kör och för dina passagerare.

Hastigheten

Alla på Umeå Eltaxi AB som framför ett fordon håller hastigheten i trafiken och skall vara ett föredöme och föregå med gott exempel för övriga trafikanter.

Avstånden

Alla på Umeå Eltaxi AB som framför ett fordon håller avstånd till övriga trafikanter. Detta hjälper till att undvika onödiga påkörningsolyckor bakifrån. Sist men inte minst tänker vi även på de oskyddade trafikanterna såsom cyklister och fotgängare.

Nykter och drogfri bakom ratten

Alla på Umeå Eltaxi AB håller hårt på nykterheten och drogfriheten inkl. mediciner när vi sitter bakom ratten. Vi undviker också att köra då vi är trötta. Alkohol, droger och trötthet hör ALDRIG ihop med bilkörning.

Denna trafiksäkerhetspolicy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.

Umeå Eltaxi - Miljövänligt kombinerat med lyx

resa säkrare, snabbare
och bekvämt!

090-10 00 00

Ring och boka eller
använd vår formulär

för eventuella frågor eller förfrågningar
ring oss på 090-10 00 00

yrkesverksamma
till kärnan!